Nieuws

OLVG: Aanpassing referentiewaarden fT4 en TSH
Per 1 juni 2019 a.s. wordt overgegaan op nieuwe referentiewaarden voor ft4 en TSH.We hebben recent in een ongeselecteerde populatie onderzocht of onze referentiewaarden nog voldoen voor fT4 en TSH aangezien we t.o.v. de academische ziekenhuizen in de regio een andere ondergrens voor fT4 hanteren, maar wel dezelfde assay gebruiken. Uit deze analyse bleek dat de verdeling van fT4 uitslagen de referentiewaarden van de bijsluiter van de assay benaderen. Omwille van de herleidbaarheid, zullen wij daarom referentiewaarden van de bijsluiter overnemen omdat deze zijn vastgesteld in een geselecteerde populatie van bloeddonoren met duidelijk gedefinieerde in-en exclusiecriteria. <lees meer>

OLVG: Het effect van vacuümbuisbemonstering op urinesedimentanalyse
Beoordeling van een urinesediment is zeer waardevol bij het vaststellen van glomerulonefritis, tubulo-interstitiële ontsteking of ontsteking van de lagere urinewegen bij patiënten. De urinemonsters voor sedimentanalyse worden doorgaans door patiënten verzameld in daarvoor bestemde urinecontainers. Deze zijn echter niet geschikt om via de buizenpost te transporteren naar het laboratorium. Er zijn commercieel verkrijgbare, gesloten vacuümcollectiesystemen ontworpen. Deze studie laat zien dat de vacuümbuizen gebruikt kunnen worden voor de bemonstering van urine ter beoordeling van het sediment. Er zijn geen nadelige gevolgen geobserveerd met betrekking tot de analyse van hyaline- en korrelcilinders, aantallen leukocyten, plaveiselepitheelcellen en aantallen erytrocyten. <lees meer>

OLVG: Informatie bepaling antistoffen tegen TSH-receptor in bloed
In verband met het harmoniseren en automatiseren van de laboratoriumtesten binnen de laboratoria van OLVG Lab BV zal vanaf 1 oktober 2018 de antistof tegen TSH-receptor bepaling op de Phadia250 van de firma ThermoFisher uitgevoerd gaan worden. Dit is een volautomatische competitieve enzyme immunoassay. Hierdoor hoeft de test niet meer in batch gedaan te worden en kan de analyse op meerdere dagen ingezet worden en eventueel uit hetzelfde materiaal als de TPO-bepaling. <lees meer>

OLVG: Informatie bepaling ENA
Binnenkort zullen de rapportage en bepalingsmethode van het ENA-onderzoek wijzigen. Tot op heden wordt een positieve ANA-immunofluorescentietest opgevolgd door zowel een antistoffen tegen dsDNA-immunofluorescentietest mbv de Crithidia luciliae als een a-dsDNA-EliA assay (tot zo ver ongewijzigd) en een kwantitatieve ENA-test met 7 kernantigenen. <lees meer>

OLVG: Informatie bepaling PR3-ANCA en MPO-ANCA
In november 2017 bent u geïnformeerd over de “Revised 2017 international consensus on testing ofANCAs in granulomatosis with polyangiitis and microscopic polyangiitis” (Bossuyt et al. 2017).
Binnenkort zal overgegaan worden op de aanbevolen testvolgorde. Samengevat houdt dit in dat bij een verdenking op een GPA of MPA een eerste screening met antistoffen tegen PR3 en MPO zal plaatsvinden. Bij een zwak positief resultaat volgt een ANCA-IIF ter bevestiging. De ANCA-IIF zal de eerste periode ook ingezet worden bij een negatief test resultaat voor PR3 en/of MPO zodat u met de nieuwe volgorde van testresultaten vertrouwd kunt raken. Voor ziektebeelden anders dan GPA en MPA, bijvoorbeeld gastrointestinale ziekten, blijft het mogelijk een ANCA-IIF aan te vragen zonder vervolg test. Met deze aanpassing volgen wij de nieuwe internationale consensus.

OLVG: UniforMe BEslisgrenzen en Referentieintervallen
De NUMBER Werkgroep 'Nederlandse UniforMe BEslisgrenzen en Referentieintervallen' van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC) heeft haar eerste bevindingen gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. In dit artikel wordt door onder meer collega's van het OLVG een big-data aanpak beschreven, waarbij testresultaten van zestien klinisch chemische labs uit Nederland anoniem zijn verwerkt. Van achttien algemeen gangbare testen zijn nauwkeurige, gevalideerde referentiewaarden vastgesteld, met inachtneming van zaken als leeftijd en geslacht. De NUMBER werkgroep zal later dit jaar met een implementatieplan komen.

OLVG: Co-creatie bracht het proces tot leven
Hoe ontwerp je een integrale materiaalstroom voor een nieuw, verzelfstandigd laboratorium? OLVG Lab BV ging samen met Philips aan de slag om een stevige basis te leggen voor de toekomst. <lees meer hier en hier>

Sanquin en OLVG: De Labcombinatie in 100 woorden.
Manager QA Stephanie Ágoston van Sanquin Diagnostiek aan het woord over de labcombinatie in het nieuwe magazine van Sanquin. <lees meer>
Ook Anja Leyte, directeur van het OLVG lab komt aan het woord <lees meer>

Sanquin en OLVG: Meten van reumatoïde factoren
Het nauwkeurig meten van reumatoïde factoren (RF) is belangrijk voor de diagnose van reumatoïde artritis (RA) en voor het voorspellen van het ziekteverloop. Wereldwijd worden verschillende RF testen gebruikt die verschillen in techniek en antigeen targets. In dit artikel beschrijven onderzoekers van onder meer Reade, Sanquin en het OLVG het belang van deze testen voor de kliniek van RA. <lees meer>


Sanquin en OLVG: Publicatie over HevyLite testen voor detectie en monitoring van IgA M-proteïnes
M-proteïne diagnostiek in patiënten met multipel myeloom wordt meestal uitgevoerd met behulp van electroforese technieken. Echter, M-proteïnes van het IgA type zijn soms moeilijk te detecteren en kwantificeren met deze techniek. De nieuwe HevyLite testen voor IgA bieden hier een oplossing. Recentelijk heeft Sanquin Diagnostiek B.V. in samenwerking met het RadboudUMC en OLVG Lab B.V. in een studie de HevyLite bepalingen voor IgA, IgG en IgM getest in een Nederlands cohort. Deze studie liet zien dat deze testen de monitoring van M-proteïnes kunnen verbeteren. De studie is deze maand gepubliceerd in Clin Chem Lab Med. <PubMed abstract>


OLVG: Laboratoria OLVG gaan zelfstandig
De drie laboratoriumdisciplines van OLVG (Klinische Chemie, Medische Microbiologie / moleculaire diagnostiek en Pathologie) gaan vanaf 1 januari werken in een aparte BV onder de naam OLVG Lab BV. Hierdoor kunnen de laboratoria sneller en slagvaardiger handelen, en is verdergaande specialisatie mogelijk.
December 2017 <lees meer>

OLVG: Beter functioneel dan actief vitamine B12
Klinisch chemici Martine Deckers en Henrike Hamer (OLVG) en moleculair bioloog Sandra Heil van het ErasmusMC geven reactie op NTVG-artikel "Lachgasgeïnduceerde polyneuropathie". "Zoals ook door u beschreven leidt excessief lachgas gebruik tot myeloneuropathie door een gebrek aan functioneel vitamine B12, zonder dat het totaal vitamine B12 verlaagd hoeft te zijn. In dit artikel wordt daarom een verschil gemaakt tussen “totaal vitamine B12 tekort” en een “actief vitamine B12 tekort."
November 2017 <lees meer, met abonnement NTvG>

OLVG: OLVG en SALT verbeteren mogelijkheden bloedafname: Verdere samenwerking in bloedafname en laboratoriumdiagnostiek
Vanaf 1 september verzorgt OLVG alle laboratoriumdiagnostiek voor het door SALT in Amsterdam afgenomen onderzoeksmateriaal. Hiermee wordt de samenwerking tussen OLVG en eerstelijns diagnostisch centrum SALT verder uitgebreid. Het grote voordeel voor de cliënt is dat bij een eventuele verwijzing door de huisarts naar OLVG extra bloedprikken niet nodig is. Ook wordt de mogelijkheid geboden van bloedafname aan huis en op zaterdagen.
September 2017 <lees meer>

OLVG en Sanquin: OLVG en Sanquin slaan handen ineen met Labcombinatie
OLVG Laboratoria en Sanquin Diagnostiek B.V. bundelen de krachten en bieden een nieuwe dienstverlening aan: OLVG Sanquin Labcombinatie. Beide organisaties houden hun zelfstandigheid en eigen identiteit; daar waar samenwerking voordeel oplevert, gaat de Labcombinatie een belangrijke rol spelen. Dankzij de bundeling van kennis en specialismen is Labcombinatie de meest complete diagnostische organisatie van Nederland. De samenwerking creëert een totale laboratorium-dienstverlening, met één loket met korte doorlooptijden. Door centralisatie is de efficiency maximaal en is een complete en betrouwbare diagnostiek voor de patiënt en zorgverleners beschikbaar. OLVG Laboratoria en Sanquin Diagnostiek zetten hiermee een eerste stap naar een bredere samenwerking met andere laboratoria.
Juli 2017 <lees meer>

OLVG: Informatie auto-immuunziekten diabetesscreening
In het diabetes autoantibody standardisation programme (DASP) in 2012 zijn 100 sera van gezonde donoren en 50 sera van gediagnosticeerde diabetes patiënten getest door 26 laboratoria in 13 landen. Uit deze studie bleek dat antistoffen tegen GAD65 de beste voorspeller zijn van insuline afhankelijkheid/type-1 diabetes, gevolgd door IA2 antistoffen en ZnT8 antistoffen. De diagnostiek is hierop aangepast.
Mei 2017 <lees meer>>

OLVG en Sanquin: Samenwerking: het belang van kennis hebben en kennis houden
Sanquin en het klinisch chemisch laboratorium van het OLVG werken steeds meer samen, Sanquin verzorgt inmiddels de bulk van de diagnostiek op bijzondere erytrocytenantistoffen voor het OLVG. Een programma van kennisuitwisseling, training en stages ondersteunen goede communicatie en hechte samenwerking. Een interview met klinisch chemici Willemijn van den Ancker (i.o.), Simone Smits en Anja Leyte van het OLVG en met Claudia Folman en Masja de Haas van Sanquin Diagnostiek over het belang van kennis hebben en kennis houden.
Mei 2017 <lees meer>

OLVG en Sanquin: Uitnodiging nascholing Klinische Chemie voor huisartsen in de regio Almere
Dinsdag 6 juni 2017 van 17.30 – 21.00 uur, Auditorium Flevoziekenhuis. <Lees meer>

OLVG: Wijzigingen met betrekking tot de bepaling van antistoffen tegen TSH-receptor in bloed, vrije lichte ketens in urine, en Calprotectine in faeces.
In verband met harmonisatie en verbetering in kwaliteit en efficiëntie zal vanaf 1 maart de Medizym-ELISA worden gebruikt voor de bepaling van antistoffen tegen TSH-receptor in bloed, zijn de aanvraagmogelijkheden voor vrije lichte ketens in bloed en urine gelijkgetrokken en zal de Calprotectine bepaling in faeces met de Diasorin methode worden uitgevoerd.
Maart 2017 <Lees meer>

Sanquin en OLVG: Nieuwe lactose intolerantie genotypering.
Sanquin en OLVG hebben in nauwe samenwerking een nieuwe test, lactose intolerantie genotypering, opgezet en zal deze dienstverlening met ingang van 1 maart 2017 via het aanvraagsysteem van Sanquin aanbieden.
Februari 2017 <Lees meer>