Competentieverklaring OLVG

OLVG Lab BV verklaart inzake de competentie voor de uitvoering, analyse, interpretatie en rapportage van resultaten van diagnostisch onderzoek het volgende:

De Raad voor Accreditatie heeft de laboratoria van OLVG Lab BV geaccrediteerd voor de activiteiten en/of werkterreinen en locatie(s) genoemd in de scope van de accreditaties.

Apparatuur en onderzoeksmethoden voor patiëntenzorg zijn gevalideerd c.q. geverifieerd conform de kwaliteitseisen. Indien aangevraagd onderzoek wordt uitbesteed, staat dit vermeld bij de rapportage van het onderzoek. Elke resultaat wordt, indien van toepassing, gerapporteerd met referentiewaarden.

Veranderingen in de uitvoering van diagnostisch onderzoek, die van belang zijn voor de aanvrager van het onderzoek, worden naar de aanvrager gecommuniceerd. Twijfels over de betrouwbaarheid en/of rectificaties van uitslagen worden onverwijld gecommuniceerd naar de betreffende aanvrager(s).

Een toelichting voor het aanvragen en uitvoeren van laboratoriumonderzoek voor interne en externe aanvragers wordt gegeven op de website van OLVG voor verwijzers,
Het laboratorium neemt deel aan kwaliteitsrondzendingen, georganiseerd door erkende toezichthoudende EQA-organisaties. Bij onderzoeken waarvoor geen kwaliteitsrondzending beschikbaar is, heeft het laboratorium beleid bepaald om vast te stellen dat de betreffende onderzoeksmethode valide resultaten geeft voor de beschreven toepassing.

Het bepalen van de geschiktheid van de methode en de autorisatie van uitslagen vindt plaats door, of onder supervisie van daartoe gekwalificeerde laboratoriumspecialisten.
OLVG Lab BV streeft een optimale bescherming na van de binnenkomende patiëntengegevens. Zij handelt hierbij volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
In een beperkt aantal gevallen wordt restant van ingezonden patiënten materiaal geanonimiseerd gebruikt voor validatie, ijking apparatuur en wetenschappelijk onderzoek. Dit staat altijd in het kader van verbetering van de gehele keten van de zorg. Hierbij wordt de Gedragscode Goed Gebruik van FEDERA als basis gehanteerd. Indien men hier bezwaar tegen heeft kan de patiënt op ieder moment contact opnemen met OLVG Lab BV via Tel. 020 – 599 9111 of email. OLVG Lab BV zal in dat geval het aanwezige materiaal van deze patiënt, historisch en toekomstig, niet anderszins gebruiken en gedocumenteerd vernietigen. Ook als u als inzender verneemt dat de patiënt bezwaar heeft tegen het nader gebruik van restmateriaal verzoeken wij u om dit bij OLVG Lab BV te melden via eerder genoemde contactgegevens.

Amsterdam, 01-01-2018


Dr. A. Leyte,
Directeur OLVG Lab BV